قاراقاش وزەنى اڭعارىنىڭ كورىكتى كەلبەتى

  قىس باسىندا حوتان اۋدانى لاڭرۋ اۋىلىنداعى قاراقاش وزەنى اڭعارىندا قالىڭ ورمان مىڭ بوياۋلى كوركەم كورىنىسىمەن كوز تارتتى. سۋرەتتە: قاراقاش وزەنى اڭعارىنىڭ كورىنىسى (11 - ايدىڭ 13 - كۇنى تۇسىرىلگەن). سۋرەتتى ءادىل ءنادىر تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: نۇربولات قابىل