دۋان - ۋ دەمالىسىندا تۇتىنۋ بازارى جانداندى

 گازەتىمىزدىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى حى حۇڭۋي 6 - ايدىڭ 28 - كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. اۆتونوميالى رايوندىق ساۋدا مەڭگەرمەسىنەن ۇعىسۋىمىزشا، بيىل دۋان - ۋدىڭ قىسقا دەمالىسى كەزىندە تۇتاس رايوننىڭ تۇتىنۋ بازارىندا جالپى تۇلعالىق جاقتان ورنىقتى اينالىم جاعدايى جارىققا شىعىپ، ءتۇرلى تۇرمىستىق قاجەتتى بۇيىمدارمەن قامداۋ جەتكىلىكتى بولىپ، جەر - جەردىڭ مەرەكە بازارىندا تاۋار جەتكىلىكتى، زات قاينارى تولىق، باعاسى ورنىقتى، تۇتىنۋى جاندى بولعان.

 تۇتىنۋ كومەسكى كۇشىن اناعۇرلىم اشىپ، تۇتىنۋ تىلەگىن جوعارىلاتۋ ءۇشىن، مەرەكە كەزىندە تۇتاس شينجياڭنىڭ جەر - جەرىندەگى ساۋدا ىستەرىن باسقارۋ تاراۋلارى مەن اينالىم كاسىپورىندارى جۇمىس ءبولىسى بويىنشا جاۋاپتى بولىپ، ساپاسى جاقسى، ادەمى دە ارزان تاۋارلاردىڭ زات قاينارىن شوعىرلى تۇردە بازارعا شىعارىپ، بۇقارانىڭ مەرەكەلىك تۇتىنۋ قاجەتىن قاناعاتتاندىردى.

 6 - ايدىڭ 27 - كۇنى تۇستە ءۇرىمجى قالاسى يوۋحاۋ بايشىڭ زات ساتىپ الۋ ورتالىعى ەرەن بازارىنىڭ اقشا الۋ ورنىندا الارماندار رەتپەن اقشا تولەۋدە، ”مەرەكە كەزىندە تيىمدىلىك قيمىلدارىنىڭ سەرپىنى كۇشتىرەك بولدى، بۇگىن العان زاتىڭىز 50 يۋانعا تولسا 10 يۋان تيىمدىلىك جاسالدى“. سول كۇنى قالا تۇرعىنى جياڭ شياۋچۋان ءبىرسىپىرا تۇرمىستىق بۇيىم ساتىپ الدى.

 شينجياڭ يوۋحاۋ بايشىڭ ساۋدانى دامىتۋ شەكتى سەرىكتەستىگى تاۋار ءبولىمىنىڭ ورىنباسار ديرەكتورى لي يۇي بىلاي دەپ تانىستىردى: دۋان - ۋ دەمالىسىن قارسى الۋ ءۇشىن، يوۋحاۋ بايشىڭ زات ساتىپ الۋ ورتالىعى دا ساۋدا سارايى ىشىندە كيىم - كەشەك، بەزەنۋ بۇيىمدارى، ءىنجۋ - مارجان سياقتى تاۋارلاردى %58 - %70 باعادا ساتۋ سياقتى تيىمدىلىكتەردى جاسادى.

 ءتۇرلى قياق كۇرىش ونىمدەرى كۇسەت ساتىلدى. دۋان - ۋ مەرەكەسى كەزىندە، ءارقايسى ءىرى ەرەن بازارلار ارناۋلى قياق كۇرىش سورەسىن ورناتتى، ەتتى قياق كۇرىش، سان ەتى قياق كۇرىشى، بال - شىلان قياق كۇرىشى، جۇمىرتقا سارىسى قياق كۇرىشى سياقتى الۋان ءتۇرلى قياق كۇرىشتەر ءار ۇلت بۇقاراسىنىڭ قارسى الۋىنا يە بولدى. ەر - ايەل كيىم - كەشەكتەرى، ساندال، قارا كوزىلدىرىك، كۇنقاعار باس كيىمى، كۇننەن قورعاۋ مايى جانە اۋىز سۋ جابدىعى، اۋا رەتتەگىش سياقتىلار دا كۇسەت ساتىلعان تاۋارعا اينالدى.

 قىسقا دەمالىس كەزىندە، تۇتاس شينجياڭنىڭ جەر - جەرىندە مەرەكەلىك راي قويۋ بولىپ، تۇتىنۋ قاجەتى قاۋىرت ارتتى. ءارقايسى ءىرى ساۋدا سارايلارى، ەرەن بازارلار، ارناۋلى ساتۋ دۇكەندەرى، تىزبەكتى ساتۋ دۇكەندەرى سياقتىلاردىڭ تاۋار قاينارى جەتكىلىكتى بولدى، سونىمەن بىرگە تۇتىنۋ بەلەتىن تاراتۋ، كورمە وتكىزۋ قيمىلى، ارزانداتۋ، تيىمدىلىك جەتكىزۋ سياقتى ساتۋدى جەبەۋ قيمىلدارى وتكىزىلدى.

 6 - ايدىڭ 25 - كۇنىنەن 27 - كۇنىنە دەيىن، قارامايلى قالاسى حىجيالى زات ساتىپ الۋ الاڭى 4 جىلدىعىن قۇتتىقتاۋ قيمىلىن وتكىزدى، وسى مەزگىلدە 10 ميلليون يۋان قارجى سالىنعان ەلەكتروندى تۇتىنۋ بەلەتى قالا تۇرعىندارىنىڭ تۇتىنۋىن جەبەدى، سونىمەن بىرگە دوۋيىن، كۋايشوۋ سياقتى جەلىدەگى دانەكەرلەر تىكە تاراتىلىمدا زات ساتتى، تاعى كەشكى الاڭ قيمىلىن جولعا قويىپ، كەشكى تۇتىنۋدىڭ كۇيىن اناعۇرلىم جاقسارتتى.

 اۆتونوميالى رايوندىق ساۋدا مەڭگەرمەسىنىڭ قاتىستى جاۋاپتىسىنىڭ تانىستىرۋىنشا، دۋان - ۋ دەمالىسىنان الىپ قاراعاندا، جەر - جەردەگى تۇرعىندار قورعانۋ شارالارىن ويداعىداي ىستەۋ العى شارتىندا، سىرتقا شىعىپ زات ساتىپ الۋ، تاياۋ ماڭدا، ءوز جەرىندە ساياحاتتاۋى رايونىمىزدىڭ دەمالىس ەكونوميكاسىنىڭ بىرتىندەپ جاندانعاندىعىن، تۇتىنۋ بۇيىمدارى بازارىنىڭ ورنىقتى اينالىم جاساعاندىعىن ايگىلەگەن.

جاۋاپتى رەداكتور: نۇربولات قابىل
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4