مەرەكەنى بىرگە تويلادى

  6 - ايدىڭ 24 - كۇنى ءۇرىمجى ەكونوميكالىق - تەحنيكالىق اشۋ رايونى (توۋتۇنحى رايونى) ماجياجۋاڭزى قىستاعىندا ”ۇعىسۋ، تيىمدىلىك جاساۋ، توعىستىرۋ“ قىزمەت اترەتىنىڭ مۇشەلەرى، قىستاق كادرلارى جانە ءار ۇلت قىستاق تۇرعىندارى دۋان - ۋ مەرەكەسىن بىرگە تويلادى.

□ سۋرەتتى گازەتىمىزدىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى ۋاڭ جىن تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: ريزا حاميت