مەرەكە ساتتەرىنەن ءلاززاتتاندى

  

     5 - ايدىڭ 2 - كۇنى ساياحاتشىلار ءۇرىمجى قالاسىنىڭ شىرىنگوۋ كورىنىس وڭىرىندە باتپىراۋىق ۇشىرۋدا. سۋرەتتى جاڭ گۋاڭپيڭ تۇسىرگەن

  5 - ايدىڭ 1 - كۇنى ساياحاتشىلار ءۇرىمجى ەكونوميكالىق، تەحنيكالىق اشۋ رايونىنىڭ (توۋتۇنحى رايونى) شياۋلۇيگۋىندا سەرۋەندەۋدە. سۋرەتتى گازەتىمىزدىڭ جالپىلىق اقپارات قۇرالدارى ءتىلشىسى شيە لۇڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: نۇربولات قابىل