ورتالىقتاعى باسشى جولداستار ساقا جولداستارعا امانداسا باردى

  شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 1 - ايدىڭ 22 - كۇنى بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى. كوكتەم مەرەكەسى قارساڭىندا، جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس شۋجيى، مەملەكەت ءتوراعاسى، ورتالىق اسكەري ىستەر كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قاتارلى پارتيا مەن مەملەكەت باسشىلارى جەكە - جەكە جياڭ زىمين، حۋ جينتاۋ، جۋ رۇڭجي، لي رۇيحۋان، ۋ باڭگو، ۋىن جياباۋ، جيا چيڭلين، جاڭ دىجياڭ، يۇي جىڭشىڭ، سۇڭ پيڭ، لي لانچيڭ، زىڭ چيڭحۇڭ، ۋ گۋانجىڭ، لي چاڭچۇن، لو گان، حى گوچياڭ، ليۋ يۇنشان، جاڭ گاۋلي جانە تيان جييۇن، چى حاۋتيان، جياڭ چۇنيۇن، ۋاڭ لىچۋان، ۋاڭ جاۋگو، حۇي لياڭيۇي، ليۋ چي، ۋ ي، ساۋ گاڭچۋان، زىڭ پەييان، ۋاڭ گاڭ، ليۋ ياندۇڭ، لي يۋانچاۋ، ما كاي، لي جيانگو، فان چاڭلۇڭ، مىڭ جيانجۋ، گو جينلۇڭ، ۋاڭ حانبين، حى يۇڭ، دۋ چيڭلين، جاۋ حۇڭجۋ، ۋاڭ بيڭچيان، زوۋ جياحۋا، پىڭ پەييۇن، جوۋ گۋاڭجاۋ، ساۋ جى، لي تيەيىڭ، حى لۋلي، شۇي جيالۋ، جياڭ جىڭحۋا، گۋ شيۋليان، رىدي، شىڭ حۋارىن، لۋ يۇڭشياڭ، ويۇنچيميك، حۋا جيانمين، چىن جىلي، جوۋ تيەنۇڭ، سىمايىل تىلەۋالدى، جياڭ شۋشىڭ، ساڭ گو - ۋي، ۋاڭ شىڭجۇن، چىن چاڭجى، يان جۇنچي، جاڭ پيڭ، شياڭباپيڭسو، جاڭ باۋ - ۋىن، تاڭ جياشۋان، لياڭ گۋاڭليە، داي بيڭگو، چاڭ ۋانچۋان، حان جۋبين، جيا چۇنۋاڭ، رىن جيانشين، سۇڭ جيان، چيان جىڭيىڭ، حۋ چيلي، ۋاڭ جۇڭيۇي، لي گۇيشيان، جاڭ سىچيڭ، جاڭ كىحۇي، حاۋ جيانشيۋ، شۇي كۋاڭدي، جاڭ حۋايشي، لي مىڭ، لياۋ حۇي، باي ليچىن، چىن كۇييۋان، ابىلەت ابدىرەشيت، لي جاۋجو، حۋاڭ مىڭفۋ، جاڭ مەييىڭ، جاڭ رۇڭميڭ، چيان يۇنلۋ، سۇن جياجىڭ، لي جينحۋا، جىڭ ۋانتۇڭ، دىڭ پۋفاڭ، لي ۋ - ۋي، چىن زۇڭشيڭ، ۋاڭ جىجىن، حان چيدى، لين ۋىن - ي، لو فۋحى، لي حايفىڭ، چىن يۋان، جوۋ شياۋچۋان، ۋاڭ جيارۇي، چي شۇيچۇن، ما پەيحۋا، ليۋ شياۋفىڭ، ۋاڭ چينمين قاتارلى ساقا جولداستارعا امانداسا باردى نەمەسە قاتىستى تاراۋلارداعى جاۋاپتى جولداستارعا امانداسا بارۋدى تاپسىردى، ساقا جولداستارعا مەرەكەلىك ىزگى سالەم جولداپ، ساقا جولداستاردىڭ كوكتەم مەرەكەلەرىنىڭ كوڭىلدى بولۋىن، دەندەرىنىڭ ساۋ، عۇمىر جاستارىنىڭ ۇزاق بولۋىن شىن جۇرەكتەن تىلەدى.

  ساقا جولداستار بۇعان العىستارىن ايتا كەلىپ، شي جينپيڭ جولداستى ۇيتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ بۇكىل پارتيانى، بۇكىل ارميانى، بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت حالقىن ىنتىماقتاستىرا باستاپ، قول جەتكىزگەن تاريحي تابىستارىن جوعارى باعالاپ، باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ ۇيتقىسى، بۇكىل پارتيانىڭ ۇيتقىسى ەكەندىگىن شىن جۇرەكتەن قولدايتىندىقتارىن ءبىلدىردى. ساقا جولداستار بۇكىل پارتيانىڭ، بۇكىل ارميانىڭ، بۇكىل ەلدەگى ءار ۇلت حالقىنىڭ شي جينپيڭ جولداستى ۇيتقى ەتكەن پارتيا ورتالىق كوميتەتىنىڭ توڭىرەگىنە اناعۇرلىم تىعىز ىنتىماقتاسىپ، شي جينپيڭنىڭ جاڭا ءداۋىر جۇڭگوشا سوتسياليزم يدەياسىنىڭ جەتەكشىلىگىندە، جۇڭگوشا سوتسياليزم ۇلى تۋىن بيىك ۇستاپ، پارتيا 19 - قۇرىلتايىنىڭ جانە 19 - كەزەكتى ورتالىق كوميتەتى ەكىنشى، ءۇشىنشى، ءتورتىنشى جالپى ماجىلىستەرىنىڭ رۋحىن جاپپاي دايەكتىلەندىرىپ، تياناقتاندىرىپ، جۇڭگوشا سوتسياليزم تۇزىمىنە تاباندى بولىپ جانە ونى كەمەلدەندىرىپ، مەملەكەتتى جونگە سالۋ جۇيەسى مەن جونگە سالۋ قابىلەتىن وسىزامانداندىرۋدى ىلگەرىلەتىپ، سەنىمدى بەكەمدەپ، ءبىر تىلەك، ءبىر نيەتتە بولىپ، قايراتتانا ىلگەرىلەپ، ءورىس اشا جاڭالىق اشىپ، جاپپاي دوڭگەلەك داۋلەتتى قوعام ورناتۋدىڭ شەشۋشى جەڭىسىنە جەتۋگە، كەدەيلىكتەن ارىلتۋدان قامال الۋ شەشۋشى شايقاسىنىڭ ۇلى جەڭىسىنە جەتۋگە قۇلشىنىپ، ”قوس 100 جىلدىق“ كۇرەس نىساناسىن جۇزەگە اسىرۋ، جۇڭحۋا ۇلتىنىڭ ۇلى گۇلدەنۋى سىندى جۇڭگو ارمانىن جۇزەگە اسىرۋ جولىندا تىنباي كۇرەس جۇرگىزۋدى ءۇمىت ەتتى.

جاۋاپتى رەداكتور: نۇربولات قابىل