دەنە تاربيە ساباعىن شاڭعى الاڭدارىندا ءوتتى

  قار - مۇز سپورتىن جالپىلاستىرۋ ءۇشىن، 2018 - جىلدان باستاپ، التاي قالاسى تۇتاس قالاداعى ورتا، باستاۋىش مەكتەپتەرگە شاڭعى تەبۋ ساباعىن قوسىپ، دەنە تاربيە ساباعىن شاڭعى الاڭدارىندا ءوتتى. سۋرەتتە: 11 - ايدىڭ 25 - كۇنى التاي قالالىق 3 - ورتا مەكتەپتىڭ وقۋشىلارى شاڭعى الاڭىندا ماشىق جاساۋدا. □ سۋرەتتى جاڭ شيۋكى تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: نۇربولات قابىل