شينجياڭدا الدىڭعى ءۇش توقساندا جاڭادان 17 ميلليارد 700 ميلليون يۋاننان استام سالىق ازايتىلىپ، اقى تومەندەتىلدى

رەفورمانىڭ پايداسى ۇزدىكسىز جارىققا شىعىپ، جەتەكتەۋ ونىمدىلىگى كۇن سايىن كورنەكتىلەندى

شينجياڭدا الدىڭعى ءۇش توقساندا جاڭادان 17 ميلليارد 700 ميلليون يۋاننان استام سالىق ازايتىلىپ، اقى تومەندەتىلدى

  ءتىلشىمىز ميھىرگۇل ناسىر 11 - ايدىڭ 7 - كۇنى ۇرىمجىدەن حابارلايدى. اۆتونوميالى رايوندىق سالىق ىستەرى مەكەمەسىنەن ۇعىسۋىمىزشا، بيىل 1 - ايدان 9 - ايعا دەيىن، بۇكىل رايوندا جاڭادان جيىنى 17 ميلليارد 730 ميلليون يۋان سالىق ازايتىلىپ، اقى تومەندەتىلگەن. مۇنىڭ ىشىندە ارتقان قۇن سالىعى رەفورماسى بويىنشا جاڭادان 9 ميلليارد 46 ميلليون يۋان سالىق ازايتىلعان، شاعىن، ۇساق كاسىپورىندارعا جالپىعا ءتيىمدى بولۋ ساياساتى بويىنشا جاڭادان 2 ميلليارد 178 ميلليون يۋان سالىق ازايتىلعان، جەكەلىك تابىس باجىسى ەكى باسقىش رەفورماسىن قاباتتاستىرۋ بويىنشا جاڭادان 5 ميلليارد 504 ميلليون يۋان سالىق ازايتىلعان، باسقا ساياسات بويىنشا جاڭادان ءبىر ميلليارد 2 ميلليون يۋان سالىق ازايتىلعان.

  اۆتونوميالى رايوندىق سالىق ىستەرى مەكەمەسىنىڭ سالىقتى ازايتىپ، اقىنى تومەندەتۋ باسشىلىق گرۋپپاسى كەڭسەسىنىڭ ورىنباسار مەڭگەرۋشىسى لو ايمين مىنالاردى ءبىلدىردى: اناعۇرلىم زور كولەمدەگى سالىقتى ازايتىپ، اقىنى تومەندەتۋ ساياساتى اتقارىلعاننان بەرى، رايونىمىزداعى سالىق ىستەرى تاراۋلارى دايەكتىلەندىرۋدى، تياناقتاندىرۋدى مىقتى يگەرۋمەن بىرگە، ساياسات ونىمدىلىگىنە العاشقى باسقىشتا تالداۋ جاسادى، ناتيجەسى سالىقتى ازايتىپ، اقىنى تومەندەتۋدىڭ پايداسىنىڭ ۇزدىكسىز جارىققا شىعۋىنىڭ بازار نەگىزگى تۇلعاسىنىڭ مەجەسىن ورنىقتىرۋ، قوعامدىق تۇتىنۋدىڭ ارتۋىن جەدەلدەتۋ، كاسىپورىننىڭ جاڭالىق اشۋ ومىرشەڭدىگىن قوزعاۋ سياقتى جاقتارداعى رولىنىڭ كۇن سايىن ايقىن كورنەكتىلەنىپ كەلە جاتقاندىعىن كورسەتتى.

  بيىل الدىڭعى ءۇش توقساندا، بۇكىل رايوندا جاڭادان تىزىمگە الدىرىلعان سالىق تاپسىرۋشىلاردان 165 مىڭ 200گە ارتىپ، ايىنا ورتا ەسەپپەن جاڭادان 18 مىڭ 400ى ارتتى؛ بۇكىل رايوندا تۇراقتى مۇلىككە قوسىلعان قارجى (شارۋالاردى قامتىمايدى) سايكەس مەزگىلدەگىدەن %6.1 ارتتى؛ ونەركاسىپكە قوسىلعان قارجى سايكەس مەزگىلدەگىدەن %11.5 ارتتى، مۇنىڭ ىشىندە كەن اشۋعا قوسىلعان قارجى جىلدام ارتۋدى ساقتاپ، ارتۋ جىلدامدىعى %59.2كە جەتتى. بۇكىل رايونداعى حالىقتىق قارجى قوسۋ %8.7 ارتىپ، ارتۋ جىلدامدىعى 1 - ايدان 6 - ايعا دەيىنگىگە قاراعاندا 2.9 پايىز ارتتى. بۇكىل رايونداعى قالا - قالاشىق تۇرعىندارىنىڭ ورتاشا قولداعى تابىسى %5.6 ارتىپ، قالا - قالاشىق تۇرعىندارىنىڭ تۇرمىستىق تۇتىنۋ شىعىنى %6.1 ارتىپ، تۇرمىستىق تۇتىنۋ بۇيىمدارىنىڭ بولشەك ساتىلۋ جالپى سوماسى %5.6 ارتتى. سالىق ىستەرى تاراۋلارىنىڭ تەكسەرۋ ساناعىنا قاراعاندا، 2019 - جىلى بۇكىل رايونداعى كاسىپورىنداردىڭ تابىس باجىسىن جيناقتاپ ەسەپتەپ، تولىق تاپسىرۋدى مالىمدەپ، زەرتتەپ - اشۋ قاراجاتىن سالىقتان بۇرىن قوسىپ ەسەپتەۋ بويىنشا تارتىپ قالۋ ساياساتىنان يگىلىكتەنۋگە جولدانعاندار جيىنى 1118 بولىپ، سايكەس مەزگىلدەگىدەن %51 ارتىپ، كاسىپورىنداردىڭ زەرتتەپ - اشۋعا قارجى قوسۋىن ءونىمدى جەبەپ، كاسىپورىنداردىڭ جاڭالىق اشۋ قۋاتىن كۇشەيتكەن.

  سالىقتى ازايتىپ، اقىنى تومەندەتۋ سالىق تاپسىرۋشىلاردىڭ ءوندىرىس - تيجارات تىلەگىن ارتتىرىپ، بازار تۇلعاسىنىڭ ارىنىن كۇشەيتىپ، كاسىپورىنداردىڭ ىشكى قوزعاۋشى كۇشىن تۋىنداتىپ، كاسىپورىنداردىڭ قارجى قوسۋ تىلەگىن ارتتىرىپ، اناعۇرلىم كوپ جۇمىس ورنىن ازىرلەۋگە، قالا - قالاشىق تۇرعىندارىنىڭ جۇمىستانۋىن جەتەكتەۋگە پايدالى. سالىق تاپسىرۋشىلاردىڭ جەكەلىك تابىس باجىسى رەفورماسىنىڭ پايداسىنان يگىلىكتەنۋى تۇرعىنداردىڭ قولداعى تابىسىن تىكەلەي ارتتىرىپ، تۇرعىنداردىڭ تۇتىنۋ قۋاتىن جوعارىلاتتى. لو ايمين مىنالاردى ءبىلدىردى: كەلەسى باسقىشتا اۆتونوميالى رايوندىق سالىق ىستەرى مەكەمەسى سالىقتى ازايتىپ، اقىنى تومەندەتۋ ساياساتىن تياناقتاندىرۋدا ”نەگىزگى شابۋىلشى“ جاۋاپكەرشىلىگىن ۇزدىكسىز ويداعىداي اتقارىپ، ءار سالا، ءار كاسىپتىڭ ساياسات ونىمدىلىگى وزگەرىسىنە ءجىتى نازار اۋدارىپ، حالىققا قولايلى ءار ءتۇرلى سالىق ءبىتىرۋ، اقى تاپسىرۋ جاڭا شارالارىن ويداعىداي دايەكتىلەندىرىپ، ساياساتپەن حالىققا تيىمدىلىك جاساۋ جانە قىزمەت كورسەتۋمەن حالىققا قولايلىلىق جاساۋدىڭ ”كەشەندى شارالارىن“ ۇزدىكسىز ويداعىداي اتقارىپ، سالىق تاپسىرۋشىلاردىڭ، اقى تاپسىرۋشىلاردىڭ ساياساتتىڭ پايداسىنان جانە سالىق بىتىرۋدەگى قولايلىلىقتان يگىلىكتەنۋدەگى قوس تابىس سەزىمىن اناعۇرلىم جوعارىلاتادى.

جاۋاپتى رەداكتور: ريزا حاميت
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4