الۋان ءتۇرلى جەر بەدەرى ماي بوياۋلى سۋرەتتەي

10 - ايدىڭ 13 - كۇنى بۋرىلتوعاي اۋدانىنداعى ياردان جەر بەدەرىنە كەڭىستىكتەن نازار سالعاندا. بۋرىلتوعاي اۋدانىنىڭ ياردان جەر بەدەرى نەشە ونداعان كيلومەترگە سوزىلىپ جاتادى، كوركەمدىگى كوز ءسۇرىندىرىپ، جاراتىلىسىنىڭ وزگەشەلىگى ادامدى تاڭ قالدىرادى. □ سۋرەتتى ليۋ شىحى تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: ريزا حاميت