اتپەن سەرۋەندەۋ

     8 - ايدىڭ 19 - كۇنى ساياحاتشىلار بۋىرشىن اۋدانىنىڭ قوم قاناس موڭعۇل اۋىلى قوم قىستاعىندا اتپەن سەرۋەندەۋدە. بۇل قىستاق ايرىقشا ساياحات بايلىعىنا سۇيەنىپ 183 وتباسىنداعى تۇرعىنداردى اتپەن سەرۋەندەۋ اترەتىن قۇرۋعا ۇيىمداستىرىپ، ساياحاتشىلاردىڭ اتپەن سەرۋەندەۋىنە ءار كۇنى 400دەن استام ات دايىنداپ، قىرۋار ساياحاتشىنى باستان كەشىرۋگە باۋرادى.□ سۋرەتتى ءتىلشىمىز شيە لۇڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: نۇربولات قابىل