تيانشان ۇلكەن اڭعارى قوناق قابىلدادى

  جاڭادان باس قۇراعان ەكى جاس تيانشان ۇلكەن اڭعارى كورىنىس اۋماعىندا توي سۋرەتىنە ءتۇستى (8 - ايدىڭ 9 - كۇنى تۇسىرىلگەن). قازىر ءدال شينجياڭ ساياحاتىنىڭ قاۋىرت كەزى، ءۇرىمجى اۋدانىنداعى تيانشان ۇلكەن اڭعارى كورىنىس اۋماعىنىڭ كوركى كوز ءسۇرىندىرىپ، قىرۋار ساياحاتشىنى دەمالۋعا، ارالاۋعا باۋرادى. □ سۋرەتتى شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ۋاڭ في تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: نۇربولات قابىل