ىلە تۇلپارى حالىقارالىق ساياحات مەرەكەسى باستالدى

ىلە تۇلپارى حالىقارالىق ساياحات مەرەكەسى باستالدى

  7 - ايدىڭ 18 - كۇنى، موڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ قاراعانتى ساحاراسىندا ون مىڭداعان تۇلپار جۇيتكىپ، رايونىمىز ءىشى - سىرتىنان كەلگەن ون مىڭداعان ساياحاتشىنى باۋرادى. سول كۇنى شينجياڭ ىلە تۇلپارى حالىقارالىق ساياحات مەرەكەسى باستالدى. سۋرەتتى ۋاڭ جىچيڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: سايراش تۇرارجان