جانعا جايلى اپتا سوڭى

  7 - ايدىڭ 6 - كۇنى كەشتە ءۇرىمجى نانحۋ قالا تۇرعىندار الاڭى ايرىقشا دۋمانعا بولەندى، قالا تۇرعىندارى وسىندا ءان ايتىپ، ءبي بيلەپ، جاز كۇنىنەن ءلاززاتتاندى. سۋرەتتى ءتىلشىمىز شيە لۇڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: سايراش تۇرارجان