يىڭسار ورىگىنەن مول ءونىم الىندى

  7 - ايدىڭ 2 - كۇنى قىستاق تۇرعىندارى يىڭسار اۋدانى لومپا اۋىلىنىڭ لومپا قىستاعىندا ورىكتەردى سۇرىپتاۋدا (ۇشقىشسىز اپپاراتپەن تۇسىرىلگەن). بيىل وسى اۋداننىڭ 150 مىڭ مۋ جەرگە ەككەن يىڭسار ورىگىنەن مول ءونىم الىندى، قىستاق تۇرعىندارى اليبابا ”تاۋشياڭتيان“ ينتەرنەت تۇعىرىنان پايدالانىپ، ورىكتى بۇكىل ەلدىڭ جەر - جەرىنە ساتىپ، ينتەرنەتتەن پايدالانىپ كىرىستەرىن ارتتىرۋدى جۇزەگە اسىردى. سۋرەتتى ءتىلشىمىز جوۋ پىڭ تۇسىرگەن

جاۋاپتى رەداكتور: سايراش تۇرارجان